ניהול הליך תביעת תאונת דרכים

לרוב התביעה מתחילה בפנייה של עו"ד אל חברת הביטוח, בה נמסרת לחברת הביטוח הודעה על קיום התאונה, פרטי הנפגע, הנזק שנגרם ודרישה כללית לקבלת פיצוי. במקרים שבהם לא נותרה נכות לנפגע כתוצאה מהתאונה לרוב התביעה מסתיימת במו"מ ועו"ד בעלת נסיון רב כשל עו"ד ימית מוריה ישראל, תוכל להמליץ לכם האם הסכום המוצע מאת חברת הביטוח הינו סביר ומקובל בנסיבות העניין והאם כדאי לסיים בכך את התביעה. במידה ועו"ד ימית מוריה ישראל לא תסבור כי הסכום המוצע מחברת הביטוח הינו הסכום הראוי לפיצוי במקרה הספציפי – אין אנו נרתעים מהגשת כתב תביעה לבית המשפט ומניהול התביעה עד לקבלת הפיצוי המגיע לכם.

במקרים בהם נותרה נכות רפואית כתוצאה מהתאונה – לרוב אין לנציגים במחלקת התביעות של חברת הביטוח את הסמכות לתת הצעות בסכומים גבוהים ומשכך במרבית המקרים – תביעות בתיקי נכויות מתנהלים לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט. לעיתים, במידה ויש הסכמה בין הצדדים, ממנים מומחה רפואי מוסכם בתחום בו חלה הפגיעה (לדוג' אורטופד, רופא אאג, נוירולוג, פסיכיאטר וכו') ובהתאם לקביעת שיעור הנכות על ידו, מבצעים תחשיב נזק ומנסים להגיע להסכמה על סכום הפיצוי במו"מ.

כאמור, במקרים בהם לא נתקבלה הצעה מספקת מחברת הביטוח לסיום התביעה, עו"ד ימית מוריה ישראל תגיש כתב תביעה לבית המשפט. מרגע זה אלו ההליכים אשר יתנהלו בבית המשפט: 

א. הגשת כתב תביעה – אשר מפרט את פרטי התובע, פרטי חברת הביטוח ופוליסת הביטוח, פרטי התאונה, הנזק הגופני שנגרם לתובע לרבות הטיפולים הרפואיים שעבר, ממצאי בדיקות רפואיות שהוכיחו את נזקו (לדוג: צילומי רנטגן, הדמיות CT, MRI, EMG, בדיקות שמיעה, מיפוי עצמות וכו'), פרטי ההוצאות שנגרמו לתובע כתוצאה מהתאונה ועוד.

 

ב. מינוי מומחה רפואי – בקשה למינוי מומחים רפואיים מוגשת עם כתב התביעה. כאמור, הדרך לקבלת פיצוי גבוה עובר דרך קביעת נכות רפואית. בתביעות תאונות דרכים החוק קובע כי דרגת הנכות יכול שתקבע אך ורק על ידי מומחה רפואי שימונה מטעם בית המשפט, דהיינו, אין התובע יכול להביא חוות דעת רפואית מטעמו. בדרך כלל, בקדם המשפט הראשון שיקבע לדיון בתיק תבקש עו"ד ימית מוריה ישראל מבית המשפט הנכבד מינוי של המומחים הרפואיים בתחומים הרלוונטים לפגיעת התובע. הבקשה יכול שתתבסס על התיעוד הרפואי שהוצג בכתב התביעה וממנו ניתן ללמוד על הפגיעה שנגרמה לתובע בתחום הרפואי הספציפי. הפסיקה קובעת כי די בראשית ראיה על מנת למנות מומחה רפואי, דהיינו מספיק שימצא מסמך רפואי המלמד על פגיעה באיבר מסויים על מנת לבקש מינוי מומחה רפואי.
את שכר המומחים משלמת ברוב המקרים חברת הביטוח. במקרה שמתבקש מינוי של מומחה בתחום שלפי המסמכים הרפואיים לא נגרם בו נזק או נגרם בו נזק זעיר למדי על פי המסמכים הרפואיים המוצגים בפני בית המשפט, ייתכן והשופט יאשר את המינוי בתנאי שאם המומחה יחליט שבתחום מומחיותו לא נגרם נזק – התובע ישלם את שכר המומחה.
לאחר מינוי המומחה הרפואי, הצדדים ישלחו אליו חומר רפואי רלוונטי והתובע ידרש להבדק על ידי המומחה. יכול שהמומחה יבקש מהתובע לבצע בדיקות רפואיות נוספות לצורך קבלת החלטה. המומחה מטעם בית המשפט יתן חוות דעתו בו יפרט את הממצאים הקלינים ואת שיעור הנכות שנותר לתובע. המומחה ישלח את חוות דעתו אל בית המשפט ואל הצדדים.

 

ג. תחשיבי נזק – לאחר קבלת חוו"ד מהרופאים שמינה בית המשפט עו"ד ימית מוריה ישראל מגישה לבית המשפט תחשיב של הפיצוי המגיע לתובע על כל מרכיביו, החישוב הינו בהתבסס על שיעור הנכות שקבע המומחה לתובע, בהתאם לשכרו של התובע, הנכות התפקודית לה טוען התובע (לרוב נטען לנכות תפקודית שווה לנכות רפואית ובמקרים מסויימים אף לנכות תפקודית מלאה בשיעור 100%) ובפירוט ראשי הנזק השונים (ראה מאמר לעיל לעניין סכום הפיצויים בתאונות דרכים המפרט את ראשי הנזק). לאחר הגשת התחשיב מטעם התובע תגיש גם הנתבעת תחשיב נזק מטעמה ובית המשפט יקבע מועד לדיון. בדיון בית-המשפט צפוי להציע לצדדים סכום פיצוי בפשרה שהוא רואה כראוי בפירוט כללי של ראשי הנזק לפיצוי.

בשלב זה תשקול עו"ד ימית מוריה ישראל את הסכום המוצע, כמובן בשיתוף עם הלקוח, ובהתאם לידע ולניסיון הרב תדע להמליץ ללקוח האם להסכים להצעת בית המשפט או לסרב לה. במידה ונחליט להסכים להצעה ברוב המקרים, התביעה תסתיים בשלב זה. במקרה בו נסרב להצעה או שהנתבעת לא תיתן הסכמתה להצעת בית המשפט ימשיך ניהול ההליך לשלב הבא.

 

ד. הוכחות –בשלב זה נשמעת עדותו של התובע לרוב באמצעות תצהיר עדות ראשית שיוגש לבית המשפט. בית המשפט רשאי להורות כי עד שמובא על ידי בעל דין לעדות יקדים ויגיש תצהיר ובו עדותו, כך שביום דיון ההוכחות, לא ייחקר העד בחקירה ראשית, אלא בחקירה נגדית וחוזרת בלבד. המטרה בהוראה להגשת תצהיר עדות ראשית הינה למנוע הפתעות במשפט וכן לחסוך זמן שיפוט יקר. תצהיר עדות ראשית מחולק לסעיפים וכולל מידע שהנו מידיעתו האישית של התובע בלבד. לתצהיר העדות הראשית מצורפות כל הראיות שבכוונת התובע להגיש במהלך המשפט. ראיה שלא צורפה לתצהיר העדות הראשית, סיכוי רב שלא ניתן יהיה להגישה בהמשך הדיון. גם חברת הביטוח יכולה להגיש תצהירי עדות מעדים שונים שינסו לסתור את טענות התובע (לדוגמא חוקרים פרטיים).

ניהול חקירה נגדית בדיון הוכחות- עד אשר מסר תצהיר עדות (והתובע ביניהם) עשוי להיחקר על ידי הצד שכנגד בחקירה נגדית- על העד לענות על שאלותיו של הצד שכנגד, בא כוחו של הצד השני ינסה בחקירה זו למוטט את גרסתו של העד וזאת באמצעות הצגת עדותו כמקור לא מהימן, חסרה בפרטים או מציגה תמונה בדויה ושקרית. כמו כן, ינסה לגבות מהעד הודאות שיתמכו בגרסת לקוחו.

חקירת עד מומחה – ככל שהמומחה מטעם בית המשפט יתן חוות דעת שאינה מטיבה עם התובע ועו"ד ימית מוריה ישראל סבורה כי יש מקום לחקירת המומחה בהתבסס על טענותיו בחוות הדעת, נבקש מבית המשפט את חקירתו של העד המומחה. חשוב להדגיש כי חקירת עד מומחה, אם בחרנו לעשות זאת, היא השלב החשובים במשפט, והצלחתה תלויה בכישוריו ויכולותיו של עורך הדין המבצע אותה. איכות החקירה, בין היתר, תעמוד על למידתו של עורך הדין את התחום הרפואי הספציפי עליו מתבססת החקירה, הכרת הספרות הרפואית המקצועית וטקטיקות ומיומנויות בחקירת עדים מומחים. לעו"ד ימית מוריה ישראל כישרון וניסיון רב בחקירת עדים מומחים מתחומי הרפואה השונים. לפירוט נוסף בעניין של חקירת עד מומחה ראו במאמר חקירת מומחים.

 

ה. סיכומים – כל צד מגיש לשופט סיכום כתוב של טענותיו, במסגרתו גם חישוב נזק חדש שמתבסס גם על העובדות שהתגלו במסגרת שלב ההוכחות. הסיכומים יכול שיוגשו בכתב ויכול שיטענו בעל פה בפני השופט בסיום דיון ההוכחות, גם מהלך זה מצריך מיומנות רבה מצד עו"ד ויכולת הופעה מרשימה בפני בית המשפט, גם בתחום זה עו"ד ימית מוריה ישראל צברה ניסיון וידע רב.

 

ו. פסק הדין – לאחר שלב הסיכומים בית המשפט יתן את החלטתו בפסק דין מפורט ומנומק תוך זמן סביר.

המפתח להצלחת תביעות מסוג זה הינו יצירתיות, ראיה מרחבית של המטריה המשפטית והראיות השונות, כל אלו כמובן נרכשים בהמון ידע וניסיון של שנים. עו"ד ישראל טיפלה במהלך השנים במאות תביעות של תאונות דרכים בהצלחה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בעניין לקבלת התוצאה הטובה ביותר בתביעתכם. כל שצריך לעשות הוא ליצור קשר טלפוני עם עו"ד ימית מוריה ישראל ובמידת הצורך להגיע לפגישה. פגישת הייעוץ אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

מאמרים בנושא תאונות דרכים

ליצירת קשר בנושא ניהול הליך תביעת תאונת דרכים השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
נגישות